Metody wyszukiwania na działce wód podziemnych

METODY WYSZUKIWANIA WÓD PODZIEMNYCH

Dostęp do wody jest dla nas ludzi kluczowy. To ona krąży ciągle pomiędzy trzema stanami skupienia. Niestety dostęp do niej jest coraz bardziej utrudniony.

Woda ma skłonność do wnikania w głąb ziemi. Tam tworzy zasoby wód gruntowych. Jednak jej ilość może się zmniejszać. Często słyszymy, że występuje susza i ilość dostępnej wody podziemnej gwałtownie spada.

Wody strefy saturacji (warstwy skalnej całkowicie wypełnione wodą)

Dzielimy jest na następujące podtypy:

  • wierzchówki (wody gruntowe) – tworzą się na niewielkich głębokościach do 2m, w zagłębieniach terenów, w dolinach rzecznych, na brzegach jezior, często pod wpływem opadów deszczu. Często zanikają w suche dni. Występują lokalnie.
  • wody gruntowe – występują poniżej warstwy aeracji (strefa pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód podziemnych), tworzą ją opady, które przenikają przez glebę (posiadającą pory), dalej zalegają na pokładach piasku, żwiru i skał. Ta strefa jest nazywana wodonośną. Wody z tej warstwy zasilają rzeki i jeziora. W najgłębszych warstwach wody gruntowe są dobrze przefiltrowane.
  • Wody wgłębne – położne poniżej warstw nieprzepuszczalnych, zasilane są wodą przenikającą przez szczeliny uskoków, nie podlegają wahaniom temperatury ponieważ są odizolowane, mają napięte zwierciadło. W strefach wychodni lub kontaktu z wodami zwierciadło jest swobodne. Stworzenie otworu z dostępem powiduje efekt artezyjski i woda ta zaczyna wypływać samoczynnie.
  • Wody głębinowe, uwięzione w warstwach skalnych w przeszłości geologicznej, często są silnie zmineralizowane.

Jak zacząć wyszukiwanie wody

Poszukiwanie wody znajdującej się pod powierzchnią ziemi, odbywa się z najwyższą starannością i precyzją, przy użyciu odpowiednich technik. Następnie potrzebne jest wiercenie studni w najlepszych możliwych miejscach.

Historia poszukiwania wody

Około 1200 lat pne Mojżesz szukał wody na pustyni Synaj za pomocą swojej różdżki, uprawiając sztukę znaną od wczesnej starożytności.
Ta metoda jest stosowana głównie w krajach rozwijających się lub w innych regionach, w których woda jest rzadka i gdzie nawadnianie jest niezbędne dla upraw. Jest również stosowany w krajach rozwiniętych.

Dlaczego poszukiwanie wody jest tak ważne

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zasobów wody na całym świecie, ich niedobór, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby usprawnić wyszukiwanie, zarządzanie i ochronę tego podstawowego zasobu.

Wody gruntowe to zazwyczaj wody dobrej jakości. Ponieważ często występują na znacznych głębokościach, wysoce wskazane jest zlokalizowanie źródła możliwie najdokładniej. Ważna jest również ocena jego ilości i jakości przed przystąpieniem do kosztownych prac wiertniczych. Wodę można wykryć z mniejszą lub większą dokładnością, w zależności od zastosowanych metod, w tym poprzez emitowane fal elektromagnetycznych.

Dla kogo metody poszukiwania wody są szczególnie ważne

Poszukiwanie wód dotyczy w szczególności regionów narażonych na dotkliwe susze. W istocie warstwy wodonośne są naturalnymi podziemnymi zbiornikami zdolnymi do dostarczania dużych ilości wody pitnej w porze suchej, kiedy rzeki mogą wysychać.

Na czym polega proces poszukiwania wody?

W rzeczywistości składa się z różnych metod , od najbardziej prymitywnych – ale mimo to interesujących dla ludzi lub małych społeczności dysponujących niewielkimi środkami, takich jak radiestezja – do najbardziej wyrafinowanych, takich jak w analiza zdjęć satelitarnych lub protonową spektroskopię rezonansu magnetycznego (RM).

Część ze stosowanych technik może być dość kosztowna i może być używana tylko przez specjalistów. Nasz artykuł ma na celu wyjaśnienie zasady oraz głównych zalet i wad poszczególnych technik, tak aby zainteresowane społeczności i osoby mogły poznać ich zalety i wady i wybrać dla siebie tą najbardziej pożądaną.

Poszukiwanie źródeł wód podziemnych musi uwzględniać kryteria hydrogeologiczne, a także kryteria społeczno-ekonomiczne (położenie, koszt badań).

Istnieją różne metody badania warstw wód podziemnych.  Tradycyjnie jedyną metodą poszukiwania wód gruntowych była radiestezja. Następnie opracowano bardziej nowoczesne i naukowe techniki, znacznie poprawiające skuteczność poszukiwań.

Wstępna analiza i badania

Jest wysoce wskazane, aby badacze warstw wód podziemnych, zwłaszcza jeśli nie pochodzą z danego regionu, przeprowadzili wstępne badania w celu zebrania informacji, które mogą dać im cenne dane na temat miejsc, w których istnieje prawdopodobieństwo znalezienia wody.

W zależności od wielkości spodziewanego źródła może to obejmować:

  • rozmowy z lokalną ludnością w celu ustalenia, gdzie wcześniej wykopano studnie, gdzie roślinność jest najbardziej zielona i gdzie pozostaje zielona w porze suchej, gdzie drzewa i rośliny najlepiej rosną, itp.
  • w tym samym czasie ważne jest przeprowadzenie badania mapy geologicznej regionu, danych klimatycznych i wszelkich innych odpowiednich źródeł, które można uzyskać od władz lokalnych lub regionalnych lub innych organizacji lub operatorów działających w regionie

 

Różdżkarstwo

W wielu krajach niektórzy ludzie mają możliwość badania i określania obecności wody na miejscu oraz wykrywania kanałów wodnych (żył, uskoków i warstw wodonośnych). Tymi „różdżkarzami” są często ludzie, którzy mają specjalne zdolności przekazane przez ich poprzedników.

Kiedy różdżkarz używa metalowych prętów, trzyma je równolegle między palcami. Kiedy zbliża się do miejsca, pod którym jest woda, pręty zbliżają się do siebie i kończą krzyżując się jedna nad drugą, gdzie źródło wód gruntowych jest znaczące. Można to przetestować i okazuje się skuteczne w niektórych przypadkach. Wyniki często jednak bywają nieprecyzyjne i nie wskazują wielkości warstwy wodonośnej. Ponadto metoda ta nie pozwala na wykrycie niewielkich, stosunkowo głębokich przepływów wód gruntowych.

Topografia

Analiza map i lokalnej roślinności daje pierwsze wskazanie obecności wody. W przypadku badań na dużą skalę analizę geologiczną można przeprowadzić nawet poprzez interpretację zdjęć satelitarnych lub zdjęć lotniczych. Mogą one uwydatnić obecność głównych zarysów geologicznych.

 

Metoda sejsmiczna (MES)

W tej metodzie wykorzystuje się tworzenie fali dźwiękowej impulsowej. W chwili gdy fala taka przechodzi przez warstwy wodonośne jest wysoce prawdopodobne, że owa woda porusza się względem formacji skalnej. Wykorzystany w metodzie sprzęt daje pogląd które miejsca mogą posiadać największą wydajność. Metoda sejsmiczna bardzo dobrze sprawdza się w szukaniu wody na studnie. Do tego wykorzystuje się mapy gruntowe, które są na bieżąco aktualizowane.

 

Metoda elektromagnetyczna

W tej metodzie wykorzystuje się różnice elektromagnetyczne przewodzenia w formacjach skalnych. Zaletą metody jest bardzo krótki czas badania. Często jest traktowana jako metoda wstępna, przed rozpoznaniem punktów pod przyszłą studnię. Jest to podobna metoda do poniższej (oporności elektrycznej). Jest to dobre rozwiązanie gdy na działce występuje brak wody głębinowej.

 

Metoda oporności elektrycznej (ERT)

Ta metoda bada sposób przejścia prądu elektrycznego w różnych formacjach skalnych. Dzięki niej można porównać różnicę w rezystywności dla różnych typów skalnych (możliwa strefa wodonośna). Zaletą tej metody jest fakt, że za jej pomocą jest określana głębokość występowania cieków wodnych. Metoda ta wykorzystywana jest pod średnie i większe ujęcia. Za pomocą tej metody można szacować również parametry wody pitnej, mineralnej i leczniczej. Metoda jest obecnie bardzo wszechstronnym sposobem weryfikacji struktur podpowierzchniowych.

 

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.